Program zasedání ZO

Č.j. 49/2011

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 24.2.2011 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení Záměru obce č.j. 50/2011 na pronájem obecních pozemků.
 6. Projednání a schválení podání žádosti na Úřad práce o zřízení VPP.
 7. Projednání a schválení místních vyhlášek.
 8. Projednání a schválení zhotovitele na akci „Splašková kanalizace a ČOV v obci Horka I.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 8.2.2011
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 9.2.2011


webmaster: horka1@horka1.cz