Program zasedání ZO

Č.j. 465/2010

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 30.12.2010 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání nájemních smluv na obecní pozemky.
 6. Projednání a schválení smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce.
 7. Projednání žádosti nemocnice Čáslav.
 8. Projednání žádosti p. Nuhlíčka.
 9. Projednání žádosti p. Bíži.
 10. Projednání SOD uzavřené s firmou Novadus.
 11. Všeobecné informace obecního úřadu.
 12. Diskuse.
 13. Schválení usnesení.

V Horce I dne 21.12.2010
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 21.12.2010


webmaster: horka1@horka1.cz