Program zasedání ZO

Č.j. 105/2010

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 25.3.2010 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení Závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2009.
  6. Projednání a schválení žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 9.3.2010
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 9.3.2010


webmaster: horka1@horka1.cz