Program zasedání ZO

Č.j. 476/2008

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.1.2009 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Seznámení s plněním rozpočtu za rok 2008.
  5. Projednání smlouvy na zřízení věcného břemene.
  6. Projednání a schválení podmínek pro prodej obecních pozemků.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 15.1.2009
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 16.1.2009


webmaster: horka1@quick.cz