Program zasedání ZO

Č.j. 193/2008

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 4.6.2008 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení podmínek pro provádění rozpočtových opatření.
 5. Projednání a schválení Závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2007.
 6. Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemena na obecní pozemky p.č. 871, 872, PK 829.
 7. Ustavení komise pro výběrové řízení na zhotovitele kanalizace.
 8. Projednání a schválení podmínek pro uzavírání Dohod o provedení práce.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 16.5.2008
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 16.5.2008


webmaster: horka1@quick.cz