Program zasedání ZO

Č.j. 252/2007

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 26.7.2007 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
6. Projednání a schválení smlouvy obcí proti daňové diskriminaci.
7. Informace o právních předpisech.
8. Všeobecné informace obecního úřadu.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.7.2007
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 10.7.2007


webmaster: horka1@quick.cz