Program zasedání ZO

Č.j. 147/2006

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 30.3.2006 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2005.
5. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
6. Informace o odpadech.
7. Informace o právních předpisech.
8. Všeobecné informace obecního úřadu.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 9.3.2006
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 9.3.2006


webmaster: horka1@quick.cz