Program zasedání ZO

Č.j. 131/2005

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 31.3.2005 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání a schválení Záměru obce č.j. 128/2005 prodat část obecního pozemku č.862 ve Svobodné Vsi.
6. Projednání a schválení bezúplatného převodu části pozemku 214/22 na obec.
7. Projednání a schválení žádosti obce Žehušice o příspěvek na hřbitov.
8. Projednání a schválení žádosti o pokácení stromu manželům Krejčím.
9. Informace o přípravě stavby vodovodu a kanalizace.
10. Informace o právních předpisech. 11. Všeobecné informace obecního úřadu. 12. Diskuse.
13. Schválení usnesení.

V Horce I dne 15.3.2005
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 15.3.2005


webmaster: horka1@quick.cz