Program zasedání ZO

Č.j. 677/2004

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 23.11.2004 od 18 hodin v sále Horecké hospůdky.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
4. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2005.
5. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
6. Informace o přípravě stavby vodovodu a kanalizace.
7. Všeobecné informace obecního úřadu.
8. Představení slavnostní vlajky a znaku obce. Všichni přítomní obdrží upomínku na tento okamžik.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 4.11.2004
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 5.11.2004


webmaster: horka1@quick.cz