Program zasedání ZO

Č.j. 162/2004

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 25.3.2004 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání zadání výroby znaku a praporu obce.
6. Výběr firmy na zhotovení hřiště ve Svobodné Vsi a dalších prací.
7. Informace o přípravě stavby vodovodu a kanalizace.
8. Informace o právních předpisech.
9. Všeobecné informace obecního úřadu.
10. Diskuse.
11. Schválení usnesení.
 

V Horce I dne 16.3.2004
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 17.3.2004


webmaster: horka1@quick.cz